Polityka prywatności

Administrator danych

RENEX Predrag Topić ( RENEX ) z siedzibą we Włocławku ( 87-800 ) Aleja Kazimierza Wielkiego 6E wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający NIP 524-161-57-11 REGON 012168820 i/lub RENEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (RENEX sp. z o.o. s.k.) akta rejestrowe w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590476 posiadająca NIP 8883123879 REGON 363173268, dalej zwanymi „Administratorem Danych Osobowych” lub w skrócie „ADO”

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane przetwarzane są przez nas w celu świadczenia naszych usług oraz w wypadku wyrażenia stosownych zgód w celach marketingowych, a w szczególności:

1. Wykonywanie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy |art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia.

2. Podejmowanie działań związanych z zawarciem umowy (dochodzenie roszczeń, archiwizacja dokumentów, statystyka wewnętrzna) |art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia.

3. Przesyłanie na podany adres email newslettera, aktualną ofertę, informację o wprowadzanych na rynek produktach, usługach, promocjach, organizowanych szkoleniach ( cele marketingowe ) |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ust. 2 UŚUDE ( za zgodą )
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia.

4. Kontakt telefoniczny na podany numer telefonu w celu prezentacji oferty, informacji o wprowadzanych na rynek produktach, usługach, promocjach, organizowanych szkoleniach ( cele marketingowe ) |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 172 ust. 1 PT ( za zgodą )
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia.

5. Przesyłanie na podany adres email newslettera dotyczącego partnerów biznesowych RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k., zawierającego aktualną ofertę, informację o organizowanych szkoleniach |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 10 ust. 2 UŚUDE ( za zgodą )
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia.

6. Kontakt telefoniczny na podany numer telefonu w celu prezentacji oferty partnerów biznesowych RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. |art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i art. 172 ust. 1 PT ( za zgodą )
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia.

7. Cele księgowe, podatkowe i inne, związane z wykonywaniem obowiązków prawnych RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. ( art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i art. 74 ust. 1 ustawy o rachunkowości
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, data urodzenia.

Stosowane skróty:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
PT – Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Kategorie odbiorców

Państwa dane osobowe mogą być przekazane:

1. podmiotom powiązanym z RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. tj. CLEANROOM SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą We Włocławku ( 87-800 ) Al. Kazimierza Wielkiego 6E;

2. upoważnionym pracownikom lub zleceniobiorcom, współpracownikom RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k., podmiotom świadczącym wybrane usługi na rzecz RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. (usługi księgowe, podatkowe prawne, doradcze, konsultingowe, audytowe, marketingowe, IT, spedycyjne, kurierskie, pocztowe – w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do świadczenia tych usług)

3. partnerom biznesowym RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. tj. podmiotom świadczącym usługi m.in. reklamowe, szkoleniowe, organizacji wydarzeń.

 

Przekazywanie danych do państw spoza EOG

Państwa dane nie będą przekazywane do państw poza Europejski Obszar Gospodarczy

 

Okres przechowywania

1. W celu wykonania praw i obowiązków wynikających z umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z tytułu niniejszej umowy (nie dłużej niż przez 10 lat od daty rozwiązania umowy).

2. W celu przesyłania informacji handlowej na podany adres email lub kontaktu telefonicznego na podany numer telefonu – nie dłużej niż do czasu odwołania zgody.

3. W celach księgowych, podatkowych – nie dłużej niż przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

 

Uprawnienia

Posiadają Państwo następujące uprawnienia, realizowane przez kontakt z RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. za pomocą dowolnego środka komunikacji:

1. dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu jego danych osobowych przetwarzanych przez RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k.;

2. żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą;

3. żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO); RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach określonych przez prawo;

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) przez wskazanie które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania;

5. do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazania przez RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. danych osobowych przekazanych mu przez RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. do samego RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. lub do innego administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie niniejszej umowy lub osobnej zgody;

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
– opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją;
– w dowolnym momencie – dla celów marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO);

7. do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO);

8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO (art. 77 ust. 1 RODO).

Stosowane skróty:
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Dobrowolność podania danych

Informujemy, że podanie RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. danych osobowych jest dobrowolne.

Podanie Państwa danych osobowych żądanych w niniejszej umowie jest warunkiem zawarcia umowy z RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k.

Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkować niemożnością nawiązania współpracy z RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k.

Cofnięcie zgody

Mają Państwo możliwość cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, kontaktując się z RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. za pomocą dowolnego środka komunikacji ( podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO ).

Cofnięcie zgody jest możliwe wyłącznie w zakresie przetwarzania danych osobowych dokonywanego na podstawie wyrażonej zgody. RENEX i/lub RENEX sp. z o.o. s.k. jest uprawnione do przetwarzania Państwa danych osobowych po cofnięciu zgody, jeśli dysponuje inną podstawą prawną przetwarzania, wyłącznie w celach objętych tą podstawą prawną.

Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową

Pliki cookies

Witryna www.renex.com.pl wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie). Cookies mogą być odczytywane przez nasze systemy teleinformatyczne. Pamiętaj, że jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich umieszczenie lub całkowicie je usunąć, odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Instrukcję, jak blokować umieszczanie i usuwać pliki cookies, znajdziesz w pomocy konkretnej przeglądarki internetowej. Pamiętaj również, że przy braku zgody na umieszczanie plików cookies, korzystanie ze stron może być znacznie utrudnione.

Wykorzystujemy lub możemy wykorzystywać pliki cookies do następujących celów:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

– w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

– oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej;

– ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Google Analytics oraz pliki cookie

Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierają i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Google AdWords

Na Stronie wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google AdWords. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach wygasa. Technologia ta pozwala nam na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing pozwala wyświetlać reklamę Strony osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę, podczas odwiedzania przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli nie chcesz aby ta usługa miała do Ciebie zastosowanie, możesz odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików cookie pochodzących z Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do zainteresowań lub aby zrezygnować z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na potrzeby reklamy behawioralnej, przejdź na stronę: http://youronlinechoices.eu/.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Wtyczki społecznościowe

Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Kiedy odwiedzasz Stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje informację, że odwiedziłeś konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Możesz w ten sposób również uzyskać informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Twojej prywatności. Strona zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach zapraszamy na strony konkretnych usługodawców.

W związku z powyższym dane osób odwiedzających stronę są powierzane:
GetResponse Sp. z o.o., Ul. Arkońska 6/a3, 80-387 Gdańsk w celu przechowywania adresu e-mail oraz imienia na serwerze i przesyłania newsletterów.